علی اصغر مولوی سرند

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامعلی اصغر
نام خانوادگیمولوی سرند
شماره پرونده4702670009
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (فردوس، سرایان، قاین)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9153661178
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها