علی اصغر مولوی سرند

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامعلی اصغر
نام خانوادگیمولوی سرند
شماره پرونده4702670009
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه دو (فردوس، سرایان، قاین)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9153661178
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها