علی اکبری

رشته کارشناسیامور ثبتی
نامعلی
نام خانوادگی اکبری
شماره پرونده4701140005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151614976
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک