علی اکبری

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامعلی
نام خانوادگیاکبری
شماره پرونده4701370009
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151302195
وضعیتانتقال دائم به کانون خراسان رضوی
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی