علی اکبری

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
رسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
نامعلی
نام خانوادگیاکبری
شماره پرونده4701370009
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها