علی اکبر اربابی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
نامعلی اکبر
نام خانوادگی اربابی
شماره پرونده4701380006
حوزه جغرافیاییمنطقه یک( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155620665
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی