علی اکبر پورسلطانی

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامعلی اکبر
نام خانوادگیپورسلطانی
شماره پرونده4710670001
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی90/04/04
مهندسی آب
موبایل9153341023
وضعیتفعال
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها- تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع و تولید و مصرف-بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلاب ها شامل چاه ،چشمه ، قنات ، پساب ،فاضلاب