علی ثقه الاسلامی

رشته کارشناسیامور ورزشی
نامعلی
نام خانوادگیثقه الاسلامی
شماره پرونده4701180001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155623745
وضعیتفعال
صلاحیت ها