علی ثقه الاسلامی

رشته کارشناسیامور ورزشی
نامعلی
نام خانوادگیثقه الاسلامی
شماره پرونده4701180001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155623745
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور ورزش نجات غریق و شنا