علی جلالی مجیدی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامعلی
نام خانوادگیجلالی مجیدی
شماره پرونده4711370002
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/09/25
موبایل9133550126
وضعیتفعال
صلاحیت هاحسابداری و حسابرسی و امور خدمات و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی - حسابداری و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی- ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی