علی ملکی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامعلی
نام خانوادگیملکی
شماره پرونده4703370011
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی