علی ملکی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامعلی
نام خانوادگیملکی
شماره پرونده4703370011
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153636223
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی