علی مهرورزان

رشته کارشناسیبرق و الکترونیک و مخابرات
نامعلی
نام خانوادگیمهرورزان
شماره پرونده4701240001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل9151614113
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی
- رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشارقوی
- رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی
- رسيدگي و ارزيابي لوازم و تجهيزات الكترونيكي
- رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه