علی مهرورزان

رشته کارشناسیبرق و الکترونیک و مخابرات
نامعلی
نام خانوادگیمهرورزان
شماره پرونده4701240001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل9151614113
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی- رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشارقوی- رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی