علی کاظمی سه قلعه

رشته کارشناسیبرنامه ریزی شهری
نامعلی
نام خانوادگیکاظمی سه قلعه
شماره پرونده4701260001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)