غلامرضا اطمینانی

رشته کارشناسیامور ثبتی
نامغلامرضا
نام خانوادگیاطمینانی
شماره پرونده4701140003
حوزه جغرافیاییبیرجند

حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل9153620045
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد