غلامرضا توکلی کرقند

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامغلامرضا
نام خانوادگیتوکلی کرقند
شماره پرونده99/09/27
حوزه جغرافیاییمنطقه 3 (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه 3 (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153626672
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده