غلامرضا توکلی کرقند

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامغلامرضا
نام خانوادگیتوکلی کرقند
شماره پرونده99/09/27
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده