غلامرضا خاکستری

رشته کارشناسیبرق و الکترونیک و مخابرات
نامغلامرضا
نام خانوادگی خاکستری
شماره پرونده4708240002
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتقاین
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153152767
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی