غلامرضا دره کی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامغلامرضا
نام خانوادگیدره کی
شماره پرونده4703570050
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده