غلامرضا نوروزی

رشته کارشناسیمعادن
نامغلامرضا
نام خانوادگی نوروزی
شماره پرونده4702620006
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن