فاطمه حسنی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامفاطمه
نام خانوادگیحسنی
شماره پرونده4701570041
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل09151644408
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات