فاطمه حسنی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامفاطمه
نام خانوادگیحسنی
شماره پرونده4701570041
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151644408
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده