فاطمه حسنی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامفاطمه
نام خانوادگیحسنی
شماره پرونده4701570041
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل09151644408
وضعیتفعال
صلاحیت ها- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
- ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد