فاطمه فوداجی

رشته کارشناسیامور اداری و استخدامی
نامفاطمه
نام خانوادگیفوداجی
شماره پرونده4701110001
حوزه جغرافیایی4701110001
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسیمنطقه یک(بیرجند)
موبایل09151607709
وضعیتفعال
صلاحیت هامقررات قانون استخدام کشوري و آئين نامه هاي آن
- مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1353/05/02 و آئین نامه های آن ها