فریدون صادقی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامفریدون
نام خانوادگیصادقی
شماره پرونده4701250001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی81/02/29
موبایل9155620370
وضعیتفعال
صلاحیت ها ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی-رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات راه سازی و عمرانی- رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه در پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی-رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایع غذایی و صنایع سلولزی- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایع کاشی و سرامیک- رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات و تاسيسات کارخانجات توليدي و صنعتي-تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتياز در امور ماشين آلات راهسازي و عمراني