فرید فروزانفر

رشته کارشناسیمعماری داخلی و تزئینات
نامفرید
نام خانوادگیفروزانفر
شماره پرونده4701630002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151614819
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت ( تأمین دلیل ) تزئینات و معماری داخلی ساختمان -تطبیق وضعیت (با نقشه ، قرارداد، ضوابط ،مقررات ، قدمت، نوع)مربوط به تزیینات و معماری داخلی ساختمان-تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزیینات و معماری داخلی ساختمان