قاسم کهرمی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامقاسم
نام خانوادگیکهرمی
شماره پرونده4705370003
حوزه جغرافیاییزیرکوه قاین
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153622031
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاحسابداری و حسابرسی و امور خدمات و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی-حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی