قاسم کهرمی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامقاسم
نام خانوادگیکهرمی
شماره پرونده4705370003
حوزه جغرافیاییزیرکوه قاین
حوزه فعالیتقاین ، زیرکوه
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153622031
وضعیتغیر فعال
صلاحیت ها- حسابداری و حسابرسی و امور خدمات و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
- حسابداری و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه