مجتبی زنگویی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممجبتی
نام خانوادگیزنگویی
شماره پرونده4701210002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی91/10/07
موبایل9153621170
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی- تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بها-اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ -تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل