مجتبی زنگویی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممجبتی
نام خانوادگیزنگویی
شماره پرونده4701210002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی91/10/07
موبایل9153621170
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی
- تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بها
- اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ
- تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل