مجتبی رضایی مناوند

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممجتبی
نام خانوادگیرضایی متاوند
شماره پرونده4704670011
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی1400/02/06
موبایل
وضعیت
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها