مجتبی رضایی مناوند

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممجتبی
نام خانوادگیرضایی مناوند
شماره پرونده4704670011
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار(نهبندان-درمیان-سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار(نهبندان-درمیان-سربیشه و خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی1400/02/06
موبایل09151635716
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها