مجید اسدالهی

رشته کارشناسیامور بازرگانی
ناممجید
نام خانوادگیاسدالهی
شماره پرونده4701130001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/04/18
موبایل9151614370
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی،خرید و فروش کالا و خدمات داخلی- رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات