مجید داوودی

رشته کارشناسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
ناممجید
نام خانوادگی داوودی
شماره پرونده4701740004
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 -تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک-پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی