محسن اسحاقی نسب

رشته کارشناسیامور سرمایه گذاری، پولی واعتباری
ناممحسن
نام خانوادگیاسحاقی
شماره پرونده4701780001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هابررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و مؤسسات اعتباری