محسن اسحاقی نسب

رشته کارشناسیامور سرمایه گذاری، پولی واعتباری
ناممحسن
نام خانوادگیاسحاقی
شماره پرونده4701780001
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09137461744
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و مؤسسات اعتباری