محسن رئوفی فرد

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
ناممحسن
نام خانوادگیرئوفی فرد
شماره پرونده4701400002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9155625038
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها