محسن رضائی

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممحسن
نام خانوادگیرضائی
شماره پرونده4701670006
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه یک( بیرجند-سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9153400189
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها