محسن محتشم

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممحسن
نام خانوادگیمحتشم
شماره پرونده4701670008
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک( بیرجند-سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9155331416
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها