محمدحسن فتحی نسری

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
ناممحمدحسن
نام خانوادگیفتحی نسری
شماره پرونده4701400006
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155039203
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها