محمدرضاخسروی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممحمدرضا
نام خانوادگیخسروی
شماره پرونده4701210004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09105090237
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی