محمدرضا عباسی

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممحمدرضا
نام خانوادگیعباسی
شماره پرونده4703670010
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153621567
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها