محمدرضا عباسی

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممحمدرضا
نام خانوادگیعباسی
شماره پرونده4703670010
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها