محمدرضا عثمانی بجد

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدرضا
نام خانوادگیعثمانی بجد
شماره پرونده4701570040
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل4701570040
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده