محمدرضا عثمانی بجد

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدرضا
نام خانوادگیعثمانی بجد
شماره پرونده4701570040
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل09153612414
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات