محمدعلی رجبی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممحمدعلی
نام خانوادگیرجبی
شماره پرونده4702380002
حوزه جغرافیاییمنطقه دو( فردوس ، سرایان و قاین )
حوزه فعالیتمنطقه دو( فردوس ، سرایان و قاین )
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151372258
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف