محمدولی احمدی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممحمدولی
نام خانوادگیاحمدی
شماره پرونده4703380007
حوزه جغرافیاییمنطقه سه (قاین -زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه (قاین -زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9153629386
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی