محمد آگینه

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
ناممحمد
نام خانوادگیآگینه
شماره پرونده4701370007
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9158624346
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی