محمد ابراهیم هوشیار مقدم

رشته کارشناسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات
ناممحمد ابراهیم
نام خانوادگیهوشیار مقدم
شماره پرونده4701550002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف