محمد ابراهیم هشیار مقدم

رشته کارشناسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات
ناممحمد ابراهیم
نام خانوادگیهشیار مقدم
شماره پرونده4701550002
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09105161934
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف - رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای