محمد جمیع

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممحمد
نام خانوادگیجمیع
شماره پرونده4701380003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9153623196
وضعیتفعال
صلاحیت ها