محمد حسن شریف آزاده

رشته کارشناسیداروسازی و سم شناسی
ناممحمد حسن
نام خانوادگیشریف آزاده
شماره پرونده4701390001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هابررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی، بهداشتی، آرایشی