محمد حسن شریف آزاده

رشته کارشناسیداروسازی و سم شناسی
ناممحمد حسن
نام خانوادگیشریف آزاده
شماره پرونده4701390001
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151611381
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی، بهداشتی، آرایشی