محمد راشدی نیا

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
ناممحمد
نام خانوادگیراشدی نیا
شماره پرونده4702300008
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153633407
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری