محمد راشدی نیا

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
ناممحمد
نام خانوادگیراشدی نیا
شماره پرونده4702300008
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها