محمد ربیع زاده رخ

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممحمد
نام خانوادگیربیع زاده رخ
شماره پرونده4701210005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9155615006
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف