محمد محسن فروزان

رشته کارشناسیبرنامه ریزی شهری
ناممحمد محسن
نام خانوادگیفروزان
شماره پرونده4703260004
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153618437
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)-تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن- بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی-بررسی انطباق طرح های تفکیک و افرازساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی-بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری - بررسی انطباق شهری ساختمان ها با ضوابط و مقررات شهرسازی