محمد مهدی حسینی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممحمد مهدی
نام خانوادگیحسینی
شماره پرونده4703210006
حوزه جغرافیاییمنطقه سه ( قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09159656296
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی