محمد مودی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
ناممحمد
نام خانوادگیمودی
شماره پرونده4701250003
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153620738
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی