محمد یاسر حیدرنژاد ثانی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
ناممحمد یاسر
نام خانوادگیحیدرنژاد ثانی
شماره پرونده4703250011
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها