محمد یاسر حیدرنژاد

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممحمدیاسر
نام خانوادگیحیدرنژاد
شماره پرونده4704380008
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی، رسیدگی به بهداشت محیط کار