محمد یاسر حیدرنژاد ثانی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممحمدیاسر
نام خانوادگیحیدرنژاد ثانی
شماره پرونده4704380008
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09132530327
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی