محمود اشرفی گل

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
ناممحمود
نام خانوادگیاشرفی گل
شماره پرونده4704400011
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار( نهبندان -درمیان -سربیشه-خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار( نهبندان -درمیان -سربیشه-خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155613192
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها