محمود بهترین

رشته کارشناسیمواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
ناممحمود
نام خانوادگیبهترین
شماره پرونده4701640001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل9155619816
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتیتی ، تشخيص و ارزيابي فرآوردهاي غلات، حبوبات و خشکبار