محمود جهانی مهر

رشته کارشناسیامور ثبتی
ناممحمود
نام خانوادگیجهانی مهر
شماره پرونده4707140001
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی83/07/22
موبایل9155346088
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد - تشخیص حدود ثبتی املاک-پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوایی