مرتضی ذاکریان

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
ناممرتضی
نام خانوادگیذاکریان
شماره پرونده4701370008
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155611791
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی