مرتضی ذاکریان

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
ناممرتضی
نام خانوادگیذاکریان4701370008
شماره پرونده
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی