مسعود خزاعی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممسعود
نام خانوادگیخزاعی
شماره پرونده4703570047
حوزه جغرافیاییمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151602062
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده